REGULAMIN APLIKACJI INTERNETOWEJ  DSA.SILENCEDEV.COM

 

§1  Postanowienia ogólne

 

1)      Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.1204 ze zm.),

2)      Zarządcą aplikacji internetowej dsa.silencedev.com jest: SilenceDev z siedzibą w Zabrzu (kod: 41-800) przy ul. Pyskowickiej 12, reprezentowaną przez: Piotra Banasiak – właściciela, zwana dalej "Zarządcą".

3)      Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć następująco:

a)       Aplikacja ­ Aplikacja internetowa dsa.silencedev.com prowadzony przez Zarządcę, umożliwiający korzystanie z usług, o których mowa w Regulaminie i na zasadach tam określonych.

b)      Regulamin ­ niniejszy regulamin,

c)       Cennik ­ wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z różnych form Aplikacji dostępny na stronie internetowej dsa.silencedev.com/cennik

d)      Użytkownik ­ podmiot, który korzysta z usługi świadczonej przez Zarządcę drogą elektroniczną w ramach Aplikacji,

i)        Login ­ adres email Użytkownika, który jest jednoczenie jego indywidualnym i niepowtarzalnym oznaczeniem służącym do korzystania z Aplikacji,

ii)       Hasło ­ ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia swojego dostępu do Aplikacji,

e)      Usługi ­ świadczone na rzecz Użytkownika przez Zarządcę usługi dostępne w ramach Aplikacji, których rodzaj określa Regulamin,

4)      Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zarządcę oraz zasady korzystania z Aplikacji dsa.silencedev.com, jak również warunki płatności, a także tryb postępowania w przypadku uwag i awarii.

5)      Rejestrując się w Aplikacji Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, zrozumiał jego treść i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6)      Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: dsa.silencedev.com/regulations i może zostać w sposób dowolny utrwalona przez Użytkownika.

7)      Korzystając z Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Zarządcę na swoim komputerze „ciasteczek” (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego działania aplikacji internetowej, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera. Pliki te są wymagane do działania aplikacji, a jednocześnie nie ingerują w żaden sposób w działanie oraz dane komputera Użytkownika.

8)      Zarządca ma prawo do umieszczania w Aplikacji treści reklamowych w formach stosowanych w

9)      Internecie. Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Aplikacji oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

 

§2  Zakres usług świadczonych przez Zarządcę

 

1)      Usługi świadczone przez Zarządcę na rzecz Użytkowników w ramach Aplikacji:

2)      ­ Zarządzanie informacjami odnośnie zbiorów danych,

3)      ­ Raporty i wydruki. 

 

4)      Z aplikacji dostarczanej przez Zarządcę, Użytkownik może korzystać w wybranym przez siebie pakiecie: Standard, Premium, Ultimate, Prestige. Pakiety te różnią się między sobą zakresem dostępnej funkcjonalności oraz przestrzeni serwerowej od podstawowej w pakiecie Standard do indywidualnie dopasowanej w pakiecie Prestige. Szczegółowy opis funkcjonalności oraz przestrzeni serwerowej poszczególnych pakietów znajduje się na stronie internetowej dsa.silencedev.com /price

§3  Zasady korzystania z Aplikacji

 

1)      Dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie w formie on­line, w związku z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika komputerem posiadającym dostęp do sieci Internet. Aplikacja jest dostępna poprzez następujące przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome.

2)      Przed rozpoczęciem pracy w Aplikacji, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny i wykonać kolejne czynności zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Aplikacji.

3)      Użytkownik podczas rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

a)       ­ Nazwa firmy

b)      ­ NIP firmy

c)       ­ Adres e­mail do kontaktu

d)      ­ Akceptacja niniejszego regulaminu

e)      Opcjonalnie może podać:

i)        ­ Imię i nazwisko osoby kontaktowej

ii)       ­ Telefon

4)      Podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji dane, muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym. W czasie korzystania z Aplikacji Użytkownik jest zobligowany do niezwłocznej aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany.

5)      Podczas rejestracji Użytkownik wprowadza adres e­mail, Zarządca wysyła na podany adres e­mail dane dostępowe w postaci:

a)       ­ adresu URL aplikacji

b)      ­ loginu

6)      Użytkownik może zmienić dane wprowadzone do Aplikacji podczas rejestracji po zalogowaniu się do swojego konta.

7)      Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest zalogowanie się Użytkownika na stronie głównej Aplikacji poprzez poprawne wpisanie nazwy użytkownika (Loginu) oraz Hasła. 8. Użytkownik nie może udostępniać swojego Hasła osobom trzecim.

8)      Użytkownik nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu korzystania z Aplikacji na inne osoby, bez wyraźnej zgody uzyskanej przez Zarządcę wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zarządca aplikacji ma również w takim przypadku prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości równowartości abonamentu za czas korzystania przez osobę nieuprawnioną.

9)      Użytkownik nie może podczas korzystania z Aplikacji dostarczać treści o charakterze bezprawnym

10)   W przypadku gdy Użytkownik ma problemy z dostępem do aplikacji, powinien skontaktować się mailowo na adres biuro@silencedev.com

11)   Zarządca może czasowo bądź trwale zablokować dostęp do Aplikacji w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:

a)       narusza postanowienia Regulaminu,

b)      podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji,

c)       dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Aplikacji,

d)      działa na szkodę Zarządcy,

e)      dostarczania treści o charakterze bezprawnym;

f)        podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji w Aplikacji.

12)   W powyższych przypadkach uiszczona przez Użytkownika opłata nie jest zwracana, a ewentualne odblokowanie dostępu do Aplikacji może nastąpić w wyniku indywidualnych uzgodnień z Zarządcą.

13)   Podany przez Użytkownika, i będący jego Loginem w Aplikacji, adres poczty elektronicznej (e­mail) jest wykorzystywany przez Zarządcę do:

a)       przesyłania wystawionej faktury VAT

b)      kontaktowania się Zarządcę z Użytkownikiem w sprawach związanych z działaniem Aplikacji

c)       przesyłania Użytkownikowi treści reklamowych i informacji handlowych.

14)   Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie danych i informacji, o których mowa powyżej oraz na przetwarzanie w tych celach informacji podanych podczas rejestracji w Aplikacji, a w szczególności adresu email.

 

§4  Pomoc oraz Uwagi

 

1)      Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące Aplikacji należy zgłaszać poprzez odnośnik „Pomoc” wewnątrz aplikacji, dostępny dla każdego zalogowanego użytkownika.

2)      Użytkownik może zgłosić Uwagi oraz reklamację do działania Aplikacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz Instrukcji Użytkownika nie są realizowane przez Zarządcę lub są realizowane niezgodnie opisem.

3)      Uwagi oraz Reklamację można zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Zarządcy lub elektronicznej na adres elektroniczny e­mail lub formularz kontaktowy. Uwagi oraz Reklamacje powinny zawierać co najmniej nazwę użytkownika, opis problemu, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz adres e­mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na zgłoszone Uwagi oraz Reklamacje.

4)      Jeżeli podane w zgłoszonych Uwagach lub Reklamacjach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed ich rozpatrzeniem Zarządca zwraca się do Użytkownika je składającego o ich uzupełnienie.

5)      Zarządca rozpoznaje zgłoszone Uwagi lub Reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Zarządca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych Uwag lub Reklamacji złożonych po upływie 50 dni roboczych od wystąpienia przyczyn uwag.

6)      Odpowiedź na zgłoszone uwagi oraz ustosunkowanie się do Reklamacji wysyłana jest wyłącznie na adres e­mail wskazany w zgłoszeniu.

 

§5 Ochrona danych w Aplikacji

 

1)      Zarządca podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji. Jednocześnie Zarządca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji.

2)      Dane wprowadzone przez Użytkownika do Aplikacji stanowią jego własność.

3)      Dane, o których mowa w Regulaminie są gromadzone i przetwarzane w celach, o których mowa w Regulaminie oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Aplikacji.

4)      Zarządca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Aplikacji.

5)      Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu do danych wprowadzonych przez niego do Aplikacji, jak również jest uprawniony do ich zmiany.

6)      Zarządca jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o:

a)       szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

b)      funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez zarządcę do systemu informatycznego, którym posługuje się użytkownik.

 

§6  Rozliczenia z Zarządcą

 

1)      Użytkownikowi przysługuje jeden bezpłatny miesiąc testowego korzystania z Aplikacji w pełnej funkcjonalności. Po tym okresie zobowiązany jest do uiszczenia płatności za korzystanie z Aplikacji w wybranym pakiecie.

2)      Po upływie okresu testowego, za korzystanie z Aplikacji przez każdy następny miesiąc, (albo jeśli Użytkownik wybierze taką opcję kwartał, półrocze lub rok) Użytkownik zobowiązany jest uiścić z góry opłatę zgodną z Cennikiem. Jeśli użytkownik rezygnuje z korzystania z aplikacji po jednomiesięcznym okresie testowym, nie ponosi żadnych opłat. 

3)      Po otrzymaniu opłaty, Zarządca wystawia Użytkownikowi, zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym, fakturę VAT, która jest doręczana Użytkownikowi w formie elektronicznej (dokument pdf) na podany przez niego przy rejestracji adres poczty elektronicznej (e­mail).

4)      W przypadku nieodnotowania wpłaty za następny miesiąc trzykrotnie wysyłane są maile przypominające o płatności, po kolejnych 5 dniach dostępność systemu zostanie zablokowana.

5)      Po upływie 1 roku od uiszczenia ostatniej płatności historyczne dane danego Użytkownika zostaną usunięte z Aplikacji.

6)      W przypadku dokonania wpłaty po okresie nie uiszczania opłat zostanie ona zaliczona na poczet nieopłaconego miesiąca a następnie wysyłana będzie informacja o możliwości zapłaty za bieżący miesiąc.

7)      Użytkownik ma możliwość zmiany pakietu na wyższy w każdym momencie. W takim przypadku wpłacona wcześniej kwota zostaje rozliczona proporcjonalnie do okresu jej wykorzystania. Pozostała nadpłata zostanie przeliczona zgodnie z cennikiem obowiązującym dla nowo wybranego pakietu w ten sposób zostanie ustalona data do której będzie można korzystać z nowego pakietu. Jednocześnie zostanie wystawiona faktura korygująca zmniejszająca poprzednio naliczony abonament proporcjonalnie do jego wykorzystania oraz nowa faktura dotycząca wynikającego z rozliczenia poprzedniej wpłaty, wyliczonego okresu pracy w nowo wybranym pakiecie.

8)      Cztery razy do roku Użytkownik może zmienić wybrany pakiet na mniejszy, z zastrzeżeniem iż najmniejszy pakiet, czyli Standard, nie może zostać zmieniony, gdyż mniejszego pakietu nie ma. 

9)      W przypadku zmiany pakietu na mniejszy zostanie wystawiona faktura korygująca, zmieniająca okres jej wykorzystania i proporcjonalną do tego opłatę oraz nowa faktura z nazwą wybranej usługi, a także terminem do kiedy wystarczą poprzednio uiszczone przez niego opłaty.

10)   Zmiana pakietu (zmniejszenie lub zwiększenie) jest wprowadzona do systemu z dniem wprowadzenia jej do Aplikacji przez Użytkownika.

11)   Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z usługi informując o tym Zarządcę.

 

§7  Odpowiedzialność Zarządcy

 

1)      Zarządca zapewnia poprawność wyeksportowanych przez Aplikacja danych. Za każdym razem po eksporcie danych. Zarządca jednakże nie ma wpływu na poprawność wykorzystania wygenerowanych eksportów przez firmy i Aplikacji zewnętrzne i nie opowiada za ewentualne problemy wynikające z błędów firm i Aplikacji zewnętrznych.

2)      Aplikacja jest dostępna dla Użytkowników nieprzerwanie, przy czym Zarządca uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia dostępności Aplikacji z powodów technicznych (awarii, konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Aplikacja oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, napraw lub konserwacji).

3)      W przypadku, gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Aplikacji będą możliwe do przewidzenia Zarządca powiadomi Użytkowników o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie internetowej dsa.silencedev.com stosowną informację.

4)      Zarządca podejmuje wszelkie prawem dozwolone działania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji pod względem technicznym, formalnym i prawnym.

5)      Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niemożliwości użycia lub błędnego działania Aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.

6)      Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Użytkownika.

7)      Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej Hasła.

8)      Zarządca Aplikacji nie bierze również odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania zdarzenia zewnętrzne nie możliwe do przewidzenia oraz zapobieżenia.

9)      Ewentualna odpowiedzialność Zarządcy za jakiekolwiek szkodę, która została wykazana przez Użytkownika i nie jest to szkoda opisana w punktach 5­8 niniejszego paragrafu jest ograniczona do wysokości jednorazowego miesięcznego wynagrodzenia uiszczanego przez Użytkownika.

 

§8  Postanowienia końcowe

 

1)      Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej dsa.silencedev.com/regulamin.

2)      W przypadku udostępnienia na stronach Aplikacji nowej wersji Regulaminu, Użytkownik przy rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, zostanie powiadomiony o zmianach.

3)      Jeśli użytkownik nie będzie chciał zaakceptować nowej wersji Regulaminu, a tym samym będzie chciał zaprzestać korzystania z Aplikacji, powinien zgłosić ten fakt w ciągu 5 dni od daty pojawienia się nowego regulaminu e­mailem na adres elektroniczny biuro@silencedev.com z podaniem w temacie wiadomości „odmowa akceptacji regulaminu”. W ciągu jednego dnia roboczego korzystanie z Aplikacji zostanie dla Użytkownika zablokowane. Kwota jaka została opłacona przez Użytkownika od dnia zablokowania konta zostanie zwrócona na ustalone konto bankowe, a co za tym idzie zostanie również wystawiona faktura korekta zmieniająca okres na jaki został wykupiony dostęp do Aplikacji

4)      Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w Aplikacji aktualnych danych podanych w czasie rejestracji zgodnie z paragrafem 3 punkt 3.

5)      Wszelka komunikacja miedzy Użytkownikiem a Zarządcą będzie dokonywana drogą elektroniczną przy użyciu adresów e­mail lub poprzez formularz kontaktowy

6)      W sprawach dotyczących świadczenia usług przez Zarządcę, a nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

 

Oferta aplikacji internetowej dsa.silencedev.com nie jest kierowana do konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16. poz. 93).